Finanse

Odfrankowienie kredytu CHF czy unieważnienie – które rozwiązanie jest lepsze?

• Zakładki: 13


Coraz więcej frankowiczów składa przeciwko bankom pozwy do sądów, chcąc uniknąć płacenia coraz wyższych rat. Walcząc o swoje prawa, frankowicze mogą rościć prawo do unieważnienia kredytu frankowego bądź jego odfrankowienia. Czym są obie te instytucje się od siebie różnią i która z nich jest korzystniejsza dla kredytobiorców?

Klauzule abuzywne w umowach kredytowych CHF

Aby móc odfrankowić kredyt bądź go unieważnić, należy udowodnić przed sądem, że umowa kredytowa zawiera klauzule abuzywne (niedozwolone). Do takich klauzul należą między innymi zapisy o:

  •  wyliczeniu kwoty do wypłaty w PLN na rzecz kredytobiorcy według kursu kupna ustalonego przez bank jednostronnie w tabeli banku – w przypadku kredytów denominowanych, ustalanie salda zadłużenia w CHF poprzez przeliczenie kwoty kredytu wyrażonej w PLN na CHF według kursu kupna ustalonego przez bank jednostronnie w tabeli banku – w przypadku kredytów indeksowanych,
  • ustalaniu wysokości rat w PLN poprzez przeliczanie raty wyrażonej w CHF na PLN według kursu sprzedaży ustalonego przez bank jednostronnie w tabeli banku,

Kredytobiorcy, którzy podpisywali umowy indeksowane i denominowane, otrzymywali pożyczany kapitał w PLN, zostając jednocześnie zobligowani do spłacania salda oraz rat w CHF. Kwoty te przeliczane były w przeszłości i są obecnie według tabeli kursu walut banku. W momencie wypłacania kapitału wartość przeliczana była na podstawie ceny kupna CHF, podczas gdy wysokość rat obliczana jest na podstawie ceny sprzedaży CHF. Spread, czyli różnica pomiędzy kursem sprzedaży i kupna waluty jest dodatkowym, nielegalnym dochodem banku z kredytów frankowych. Zapisy te znajdujące się w umowach kredytowych CHF zaliczane są do klauzul abuzywnych, a tym samym niewiążących kredytobiorcę. W konsekwencji kredytobiorca może żądać unieważnienia umowy lub uznania, że doszło do zawarcia kredytu „złotówkowego”, czyli „odfrankowienia”.    

Rozważając szczegóły umowy kredytowej oraz indywidualną sytuację, kredytobiorca wnosząc pozew do sądu, powinien rościć o odfrankowienie kredytu bądź jego unieważnienie.

Na czym polega odfrankowienie kredytu CHF?

Kredytobiorca, udowadniając, że część zapisów umowy stanowią klauzule abuzywne, może żądać odfrankowienia kredytu CHF. Odfrankowienie kredytu nie jest równoznaczne z przewalutowaniem i w przeciwieństwie do tego rozwiązania, jest ono dla kredytobiorcy opłacalne. Odfrankowienie polega bowiem na wyłączeniu z umowy klauzul abuzywnych, dzięki czemu klient banku spłaca kredyt w PLN, czyli w walucie, w jakiej został wypłacony mu kapitał. Aktualnym jednak zostaje LIBOR, który w ostatnim czasie został zastąpiony wskaźnikiem SARON. W przypadku przewalutowania kredytobiorców obowiązywałby WIBOR, który jest mniej korzystny dla osób spłacających kredyt.

Skuteczne odfrankowienie działa zarówno na przyszłość jak i pozwala odzyskać nadpłaty uiszczane w przeszłości. Daje kredytobiorcy prawo do dalszej spłaty zobowiązania na zasadach ustalonych po usunięciu z umowy klauzul abuzywnych, a także do zwrotu nadpłaconych kwot i z tego powodu jest korzystniejsze niż samo przewalutowanie kredytu.

Unieważnienie kredytu frankowego – o czym trzeba wiedzieć?

Kredytobiorca, który udowodni przed sądem, że w jego umowie kredytowej znalazły się klauzule niedozwolone, może ją unieważnić. W takiej sytuacji traktuje się jakby umowa kredytowa nigdy nie była zawarta. Bank musi oddać kredytobiorcy sumę wpłat jakie otrzymał ( wszystkie kwoty niezależnie czy były płacone tytułem kapitału, odsetek, dodatkowych opłat itd..), a kredytobiorca musi zwrócić do banku kwotę którą otrzymał ( czyli czysty kapitał).. Osoby, które zdążyły już spłacić znaczną część pożyczonego kapitału, najczęściej decydują się na unieważnienie kredytu.

Przed podjęciem decyzji o odfrankowieniu kredytu CHF bądź jego unieważnieniu, powinni skonsultować swoją decyzję z doświadczonym w sprawach frankowych radcą prawnym. Specjalista przedstawi możliwości, opisując procedury, jakie wiążą się z jednym i drugim rozwiązaniem. Dopiero na podstawie dogłębnej analizy umowy kredytowej należy we właściwy sposób skonstruować pozew przeciwko kredytodawcy.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
26 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *